luns, 29 de febreiro de 2016

Formación 2016

Como vimos facendo ao longo do Programa Integrado, imos comentar a formación que se vai desenvolver nos meses restantes ata o final, no mes de agosto.

Seguiremos unha distribución similar en canto a tipos de cursos: transversaisprofesionais específicos e obradoiros para a procura de emprego.

Obradoiros para a procura de emprego:


O pasado día 4 de febreiro impartimos o obradoiro de "Elaboración de CV. A busca de emprego por Internet". Os participantes practicaron a elaborar o seu propio currículum informatizado, crear unha carta de presentación, envialo a ofertas, darse de alta en portais de emprego, etc.

Na mesma liña, o 26 de febreiro fixemos o de "A entrevista de traballo. Os procesos de selección". Tamén tivo un carácter totalmente práctico, con simulacións de entrevistas, probas de selección, tests psicotécnicos, etc.

Obradoiro "Entrevistas de Traballo"
E para completar estes obradoiros, en marzo faremos o de "Marca persoal. Uso das redes sociais para a procura de emprego", no que veremos cómo utilizar as redes sociais a nivel profesional, e de xeito diferenciado do uso persoal. E, sobre todo, centrándonos nas redes sociais de carácter específicamente profesional (Linkedln, etc.)

Formación transversal:


No mes de abril faremos a 2ª edición do curso de "Comunicación e habilidades sociais. Coaching e técnicas de motivación para a busca de emprego", similar ao impartido no mes de decembro.


Tamén en abril dará comezo o curso de "Competencias clave", no que os participantes prepararán os exames que convoca a Xunta de Galicia para as competencias de Matemáticas, Lingua Galega, Lingua Castelá e Lingua estranxeira (Inglés), co obxectivo de poder acceder a cursos de Certificados de Profesionalidade de Nivel 2, no caso de non ter a ESO rematada.


Xa no mes de xullo, impartirase un curso de "Informática básica", de 25 horas de duración.


Formación específica de carácter profesional:

Nesta segunda fase de formación, están programados 3 cursos específicos de carácter profesional, que incorporan prácticas non laborais en empresas, unha vez rematada a formación teórico práctica. Son os seguintes:

- "Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería", de 100 horas de formación teórico-práctica e 40 horas de prácticas non laborais. Este curso xa deu comezo o pasado 22/02/16.

- "Operacións básicas de pisos en aloxamentos", de 90 horas de formación e 60 horas de prácticas non laborais. Comeza o 3 de marzo.
- "Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais", de 100 horas de formación e 70 horas de prácticas non laborais. Este curso está previsto impartilo ao longo do mes de maio.

Como complemento a esta formación específica, tamén se vai impartir o curso de "Manexo de plataforma elevadora", que homologará aos alumnos que os superen no manexo deste tipo e maquinaria dacordo a norma UNE 58923:2014.


luns, 1 de febreiro de 2016

Os Certificados de Profesionalidade

Nesta entrada tentaremos explicar de xeito claro qué son os Certificados de Profesionalidade, requisitos para acceder a eles, niveis, etc.

Qué son?

Os Certificados de Profesionalidade son un "instrumento de acreditación oficial para as cualificacións profesionais". Qué quere dicir isto? significa que acredita a un traballador/a nunha cualificación profesional do Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais. Este catálogo "ordena as cualificacións profesionais susceptibles de recoñecemento e acreditación, identificadas no sistema produtivo en función das competencias apropiadas para el exercicio profesional. Comprende as cualificacións profesionais máis significativas do sistema produtivo español, organizadas en familias profesionais e niveis.". 

É dicir: o certificado de profesionalidade homologa a un traballador na realización das tarefas propias dunha profesión e cun nivel de especialización determinado.
Está dividido en 26 Familias Profesionais, que recollen as actividades profesionais máis representativas do sistema produtivo español, según criterios de afinidade coaocupacións e postos de traballo detectados. Actualmente existen 664 cualificacións profesionais publicadas.
Dentro das Familias Profesionais hai 5 niveis de cualificación "dacordo ao grao de coñecemento, iniciativa, autonomía e responsabilidade preciso para realizar dita actividade laboral". Os niveis 1, 2 e 3 son os habituais, quedando os niveis 4 e 5 para actividades complexas, que esixen un alto grao de autonomía e responsabilidade, así como capacidade de dirección e xestión, organización e innovación.

Requisitos para acceder aos Certificados de Profesionalidade

Para poder cursar un certificado de profesionalidade hai que cumprir os requisitos de formación mínima necesaria, en función do nivel do certificado ao que se quere acceder, excepto no caso dos de Nivel 1, que non requiren ningunha titulación mínima.
Ditos requisitos serían os seguintes:
      Para nivel 1    Non hai requisitos

  • Para nivel 2    ESO ou titulacións equivalentes
  • Para nivel 3    Bacharelato o titulacións equivalentes
Podedes consultalos de xeito máis detallado no seguinte enlace.
Se non se cumplen os requisitos, existe a opción de acceder a través das probas de "Competencias clave", que convoca a Xunta de Galicia.

Convócanse normalmente unha vez ao ano, tanto para Nivel 2 como para Nivel 3. Constan de probas de avaliación nas materias de Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas. Tamén hai a de Lingua Estranxeira, para aquelas persoas interesadas en cursar un certificado que teña o módulo correspondente.

Estrutura dos Certificados de Profesionalidade

Un Certificado de Profesionalidade divídese en Unidades de Competencia, que desenvolven os seus contidos en Módulos Formativos. Cada Módulo Formativo, dívídese á súa vez en Unidades Formativas. Cada Unidade Formativa ten unha duración e uns contidos determinados. O conxunto de contidos das Unidades Formativas que compoñen un Módulo, forman os contidos do Módulo Formativo. E a suma do número de horas de duración das Unidades Formativas dun Módulo, será a duración total do Módulo.

                           
Unha característica fundamental dos Certificados de Profesionalidade é que pode acadarse a súa acreditación a través de diferentes vías e en diferentes momentos. Qué quere dicir isto? Pois por exemplo: nun certificado composto de 2 módulos, como no esquema anterior, pódese obter a acreditación do Módulo Formativo 1 (Unidade de Competencia 1) realizando o curso correspondente no ano 2016 nunha entidade homologada.
E realizar o Módulo Formativo 2 (Unidade de Competencia 2) un ano despois e noutra entidade homologada diferente.
Unha vez completemos os módulos que compoñen o Certificado, poderemos solicitar á Administración correspondente que nos expida o título oficial.

Outras vías para obter os Certificados de Profesionalidade: a Acreditación das Competencias Profesionais

Ademáis de poder obter unha homologación nun Certificado de Profesionalidade, a través da realización do curso ou cursos correspondentes, tamén existe outra vía, que é a de a "acreditación das competencias profesionais".
Esta vía xa a explicamos nunha entrada do blog do pasado 12/01/16 , que podedes revisar.