xoves, 15 de decembro de 2016

Resumo de actividade do 2016

Como xa fumos contando, dende o pasado 1 de setembro estamos a levar a cabo a IX edición do Programa Integrado para o Emprego “Inserames Brión”. Nesta ocasión aténdese a SESENTA participantes dos concellos de Ames e Brión, desempregados e menores de 30 anos.
Neste mes de decembro, están rematando as actividades correspondentes ao período de 2016, iniciadas no pasado mes de setembro.
A partires de xaneiro de 2017 e ata o 31/08/17 (data de finalización do Programa), continuarase traballando cos participantes no seu Itinerario Personalizado de Emprego.

O obxectivo principal do Programa é a inserción laboral dos participantes ou, cando menos, mellorar a súa empregabilidade, a través da realización de diversos tipos de accións, adaptando o seu “itinerario” en función do seu perfil individual e as súas expectativas. O Programa parte cun obxectivo de inserción do 40% sobre o total dos participantes.
Neste momento, 17 participantes xa tiveron contratos por conta allea, dos cales 15 seguen traballando. Ademáis houbo 1 alta no réxime especial de traballadores autónomos. Polo tanto, na data de hoxe a porcentaxe de inserción acada xa o 27%.
Estas cifras, aínda que referidas tan só aos primeiros 3 meses de actividade, reflicten o potencial do Programa como ferramenta para axudar a atopar traballo aos participantes no mesmo, cunha combinación de actividades que se amosan como efectivas no seu itinerario personalizado de inserción. O deseño individualizado do itinerario de cada alumno e o seguimento e adaptación permanente fan que se incrementen considerablemente as posibilidades de atopar emprego.

As actividades que se están a levar a cabo nestes primeiros meses son:
- Titorías individuais: Asesoramento para a procura de emprego
- Formación transversal: Inglés básico, Comunicación e habilidades sociais. Coaching e técnicas de motivación para a busca de emprego, Elaboración do CV e procura de emprego por Internet (2 edicións)
- Formación homologada: Manexo de maquinaria (carretilla elevadora, retráctil, etc.)...
Formación específica para o emprego: Operacións auxiliares de almacén e Operacións auxiliares de comercio .

Manexo de maquinaria

Coaching e técnicas de motivación

Elaboración de CV


- Prácticas Non Laborais: Prácticas en empresas e centros de traballo como complemento dos cursos de formación específica. Neste mes están a realizar as prácticas correspondentes aos cursos de Almacén e Comercio un total de 14 alumnos distribuídos en 12 empresas.
- Autoemprego: asesoramento e formación para o autoemprego.
- Prospección de empresas, para detectar sectores e empresas con potenciais necesidades de contratación de perfiles profesionais incluídos entre os participantes do Programa.
- Intermediación laboral, entre as empresas e os participantes.

Como novidade nesta edición, estamos a poñer en marcha unha plataforma de formación on line, o que permitirá a partires do mes de xaneiro a realización de cursos de moi diversa temática.
A formación on line incorpórase cun dobre obxectivo: por unha banda, para potenciar a inmersión dos participantes nas novas tecnoloxías. E por outra, para facilitar a realización de actividades, en particular aos alumnos que presentan problemas de horarios para a asistencia presencial (problemas de conciliación, razóns de saúde, etc.)

Próximamente avanzaremos as actividades previstas para os primeiros meses de 2017

luns, 7 de novembro de 2016

Formación prevista 2016

A formación que se vai impartir no Programa Integrado divídese en dous períodos: o primeiro vai dende o mes de outubro ata o final de 2016. O segundo irá dende xaneiro de 2017 ata xuño aproximadamente.

No primeiro bloque a desenvolver ne novembro e decembro de 2016, haberá algo de todo: formación para a procura de emprego, formación transversal e formación específica.
 
Xa impartimos os primeiros obradoiros, relativos á "Elaboración de CV e busca de emprego por Internet". Foron dúas edicións, de 4 horas de duración cada unha, no que se traballou cos participantes na aula informática e de xeito práctico: cómo elaborar o cv e a carta de presentación, o envío por correo electrónico, alta en portais de emprego, inscrición en ofertas de emprego, etc.
Ao longo destes dous meses tamén levaremos a cabo obradoiros de "Entrevistas de traballo e procesos de selección" e de "Marca persoal. Uso das redes sociais para a procura de emprego"
 
Na 2ª quicena do mes de novembro iniciaremos os seguintes cursos específicos:
 
 •  "Operacións auxiliares de almacén", de 80 horas e 60 horas de prácticas non laborais.
 •  "Operacións auxiliares de comercio", de 70 horas e 60 horas de prácticas non laborais.
 •  "Operario de maquinaria: carretilla elevadora+traspaleta+retráctil", de 25 horas e homologado.
 
Así mesmo, impartirase a seguinte formación transversal:
 
 • "Comunicación e habilidades sociais. Coaching e técnicas de motivación para a busca de emprego", de 25 horas.
 • "Inglés básico", de 40 horas.
 
Por último, porase en marcha unha plataforma de teleformación na que haberá unha variada oferta de cursos, nos que os participantes poderán inscribirse e realizalos dende a súas casas, coa flexibilidade de horarios que permite esta modalidade (PRL, Manipulador de alimentos, Idiomas, Informática, etc.).
 
 

martes, 18 de outubro de 2016

Inicio da nova edición do Programa Inserames-Brión

Comeza unha nova edición do Programa Integrado Inserames-Brión. Xa imos polo IX Programa, e nesta ocasión volve a ter unha duración de 12 meses, dende o pasado 1 de setembro ata o 31 de agosto de 2017.

O Programa segue a ser unha iniciativa conxunta dos Concellos de Ames e Brión ao abeiro da ORDE do 30 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2016 e 2017 (DOGA de 30 de decembro de 2015).

Ao longo do pasado mes de setembro estivemos completando o proceso de selección dos 60 participantes no Programa, cos candidatos remitidos pola oficina de emprego. Os requisitos que deben cumprir nesta edición son: estar inscritos como demandantes de emprego e ser menores de 30 anos. Ademáis, o 80% deberán ter unha formación rematada máxima de Bacharelato, mentres que as restantes prazas poden estar cubertas por participantes con calquera titulación.

Ao mesmo tempo iniciamos a primeira rolda de titorías de orientación (entrevistas de acollida e diagnóstico) , na que imos coñecendo aos participantes, o seu perfil formativo e profesional, as súas expectativas, e establecendo dacordo con cada un, os primeiros pasos a dar no seu itinerario de inserción.
O obxectivo prioritario do Programa Integrado é que, co desenvolvemento das diferentes actividades que cada participante acorde realizar cos titores, mellore a súa empregabilidade para acadar un posto traballo o antes posible.

Accións a desenvolver

venres, 30 de setembro de 2016

Finalización do Programa Inserames-Brión VIII

O pasado 31 de agosto rematou o período de desenvolvemento do Programa Integrado Inserames-Brión VIII, que deu inicio o 1 de setembro de 2015.
 
Ao longo do Programa, como xa fumos contando, desenvolvéronse diferentes accións co obxectivo último da inserción laboral dos participantes, o que se conseguiu por riba do obxectivo fixado inicialmente que era do 40% dos participantes, chegando prácticamente ao 50 %.
 
As accións realizadas foron: titorías individuais, cursos (formación específica, transversal, para o emprego, homologada, de competencias básicas, etc.), prácticas non laborais, intermediación laboral e prospección de empresas, asesoramento para o autoemprego, etc.
A continuación deixamos algunhas cifras relativas ós participantes e a actividade levada a cabo:

 
DATOS INSERAMES-BRIÓN VIII
Nº PARTICIPANTES ATENDIDOS
92
CURSOS REALIZADOS
26
PARTICIPANTES FORMADOS NO TOTAL DE CURSOS
299
TITORÍAS INDIVIDUAIS
342
CURSOS CON PNL
6
PRÁCTICAS NON LABORAIS REALIZADAS
63
CONVENIOS PRÁCTICAS ASINADOS
23
Nº DE CONTRATOS
70
INSERCIÓNS DE 3 MESES OU MAIS
39

 
Como se pode observar a través destes datos, o Programa consolídase unha edición máis como unha valiosa ferramenta para axudar na procura de emprego a algúns dos colectivos máis castigados polo desemprego nos concellos de Ames e Brión, e nesta edición en particular, a menores de 30 anos con cualificación máxima de Bacharelato.
 
A realización de prácticas non laborais volveu a ser nesta edición unha ferramenta moi efectiva para a posterior inserción, ao permitirlle ás empresas avaliar aos candidatos no propio posto de traballo, para contar con persoal formado e xa coñecido no momento que teñan necesidade de cobertura de postos. Realizánse un total de 12 contratos derivados da realización das prácticas.
 
Hai que mencionar tamén a importancia no caso dalgúns participantes, do asesoramento e acompañamento en procesos de homologacións, acreditacións, etc, como por exemplo:
 
- Asesoramento e formación en Competencias Clave e no proceso de inscrición nas probas oficiais.
- Asesoramento, xestión e acompañamento no proceso de Acreditación da Experiencia Profesional convocado pola Xunta.
- Asesoramento e redireccionamento para procesos de formación regrada: ESO, Bacharelato, Ciclos Formativos..., tanto para a inscrición para a súa realización como para as probas correspondentes.
- Preselección de candidatos para a realización de programas de Formación Dual.
 
Co Programa rematado, os Currículums dos participantes debidamente actualizados, permanecen na base de datos, o que permite darlle uha continuidade ao servizo no caso de que xurdan posibilidades de emprego acordes ao seu perfil.
 
E este ano, xa sen pausa, deu comezo o Inserames-Brión IX o día 1 de setembro...Seguimos traballando!!

luns, 6 de xuño de 2016

Visita didáctica á Plataforma Loxística Sanitaria de Galicia (Servicio Móvil)

Continuamos coa actividade (cursos, prácticas, titorías...) e nesta fase, de cara aos últimos meses, intensificamos o contacto coas empresas ("prospección") para establecer liñas de colaboración que podan facilitar a inserción laboral dos participantes.

En relación coa "Prospección de empresas" e a "Intermediación laboral", asinamos convenios de colaboración entre o Programa e empresas da nosa contorna, para a realización de determinadas actividades conxuntas.

Unha das empresas que ven colaborando co Programa Integrado nesta edición e anteriores é Servicio Móvil, que xestiona a distribución de materiais sanitarios para os hospitais e centros de saúde do Sergas para toda Galicia. Conta cunha plataforma loxística central en Negreira, moi preto de Ames e Brión. No convenio de colaboración asinado inclúense diferentes actividades, como por exemplo:

- Preselección de CV.

- Charlas-presentación.

- Visitas didácticas.

- Realización de Prácticas Non Laborais.

En edicións anteriores do Programa, realizáronse xa estas actividades, e algún dos participantes conseguiu a inserción laboral na empresa.

VISITA DO 27 DE MAIO

Continuando neste marco de colaboración, o pasado venres 27 de maio, realizouse unha visita didáctica ás instalacións de Negreira por parte dun grupo de alumnos e os técnicos do Programa.
A presentación levouse a cabo por parte do Director da plataforma loxística, Eugenio Rossignoli, o Director procesos externos, Gonzalo Folgueira, e o Director de procesos internos, José Ramón Rendo.A visita estruturouse en 3 partes:


o Presentación da Plataforma Loxística Sanitaria de Galicia - Os responsables da planta explicaron o proxecto e actividade da empresa, en particular o proxecto co Sergas.

 
 o Visita ao Almacén Central – Os participantes tiveron ocasión de realizar un percorrido por todas as seccións da Plataforma, asistindo ás explicacións dos responsables e comprobando en primeira persoa a actividade e as distintas tarefas e postos de traballo. Tamén observaron os sistemas robotizados de manexo de materiais, e a maquinaria e vehículos que se utilizan no interior da Plataforma.

 
 
 
o Coloquio: “Perfil adecuado para conseguir un primeiro emprego no sector loxístico” - Por último, estableceuse un coloquio entre os alumnos e os responsables de Servicio Móvil, no que estes explicaron os perfiles que se precisan nunha planta loxística de estas características, cómo se leva a cabo o proceso de selección e tamén respostaron ás cuestións que lles plantexaron os alumnos.

 

mércores, 27 de abril de 2016

O uso de Internet para a procura de emprego


O uso das novas tecnoloxías das comunicacións é algo cada vez máis estendido na nosa vida cotiá. A utilización de Internet, o correo electrónico, as redes sociais, as aplicacións móbiles, etc. forman parte do noso día a día e faise case imprescindible coñecer o seu funcionamento.


Ata fai non tantos anos a busca de emprego facíase do xeito tradicional: anuncios na prensa escrita, envío do currículum vitae en papel por correo, chamadas telefónicas...Pero co "boom" de Internet este panorama mudou radicalmente, debido a inmediatez e o aforro de custos que supón a realización deste proceso de xeito electrónico, permitindo ademáis novas funcionalidades que facilitan o proceso, tanto para o recrutador como para o candidato.


O CORREO ELECTRÓNICO
Actualmente, un currículum debe incluir unha conta de correo electrónico de contacto de xeito imprescindible, igual que facemos co nº de teléfono. Moitas empresas utilizarán esa vía para comunicarse con nos. 
Como candidatos, o correo electrónico utilizarémolo para o envío do noso CV e carta de presentación cando a oferta de emprego así o indique.
Tamén faise necesario ter unha conta de correo electrónico para darse de alta en páxinas web de procura de emprego, portais especializados, webs de empresas nas que poidamos inscribirnos ou "subir" o noso CV e outros servizos relacionados.

INTERNET COMO FONTE DE INFORMACIÓN
Internet é unha fonte inesgotable de información. É inmediata. A maior parte da información que precisemos podemos atopala na Web. Isto mesmo é aplicable á procura de emprego.
Pero para non comezar unha busca de emprego "aberta" e ilimitada, faise preciso saber qué buscar, cómo buscar e ónde buscar. Para centrar a nosa procura de emprego, debemos filtrar, ser metódicos e levar un control ou rexistro da mesma, onde reflictamos a información máis importante que se derive deste proceso: empresa, actividade, data de envío do cv, persoa de contacto, correo electrónico, páxina web...o que se denomina "axenda de busca de emprego".
En función do tipo de posto de traballo que estamos a buscar e do noso perfil profesional, poderemos "afinar" máis a procura: por sector, por categoría, por zona xeográfica, por tipo de contrato...
Chegaremos así a localizar a información máis axeitada para nos: empresas que podan necesitar o noso perfil na nosa zona de busca, ofertas actuais, portais de emprego específicos do sector, etc.
  
CANLES DE PROCURA DE EMPREGO POR INTERNET
Existen diferentes vías de busca de emprego a través de Internet. Podemos utilizar as que máis nos interesen, sempre axustándonos aos nosos obxectivos, tal e como indicabamos antes. Repasamos as canles máis habituais.


Portais de emprego - Trátase de páxinas web onde se conectan ofertas de emprego que insertan as empresas con candidatos rexistrados no portal. Cada candidato dase de alta cos seus datos persoais, formativos e profesionais, ademáis de incluir as súas preferencias en canto a tipo de posto de traballo, zona xeográfica, pretensións económicas, tipo de contrato, etc.
Podemos configurar o noso perfil para que nos cheguen as ofertas ao noso correo electrónico. Si algunha nos interesa, inscribímonos e logo podemos facer un seguimento do proceso.
Os portais de emprego máis importantes son: Infojobs, Infoempleo, Monster, Laboris, Indeed, etc.
Tamén existen portais de emprego especialiazados en sectores concretos: Hosteleo (ámbito hosteleiro), Tecnoempleo (ámbito tecnolóxico), etc.


Empresas de Traballo Temporal - As ETT son empresas que seleccionan e contratan traballadores para que estes presten os seus servizos nunha empresa "usuaria", normalmente de xeito puntual (para cubrir baixas, vacacións, puntas de traballo...). Actualmente, a maior parte delas permiten incluir o CV nas súas bases de datos a través das súas páxinas web, así como inscribirse nas ofertas de emprego que publican. As Empresas de Traballo Temporal máis importantes son: Adecco, Nortempo, Manpower, Flexiplan, Randstad, etc. Máis información na entrada do blog do pasado 27/01/16.

Consultoras de rrhh e selección de persoal. As axencias de colocación - Estas empresas levan a cabo procesos de selección de persoal para outras empresas. Os seus servizos habituais inclúen a captación de candidatos para elaborar unha base de datos dos perfiles que máis lles demanden. Moitas delas están especializadas: perfís técnicos, mandos intermedios e directivos, etc.
As empresas clientes encargan a realización dun proceso de selección para cubrir un posto cunhas características e unhas condicións determinadas. A consultora leva a cabo as distintas fases do proceso e presenta finalmente dous ou tres candidatos válidos á empresa, que será a que decida.
De igual xeito que as ETT, as consultoras normalmente dispoñen de páxina web na que os candidatos poden incluir os seus perfís e CV. Tamén utilizan o correo electrónico para a recepción dos CV e cartas de presentación e a comunicación co candidato.
Podemos incluir neste apartado as "axencias de colocación". Son entidades, públicas ou privadas, que ofrecen servizos como: asesoramento para o emprego, intermediación laboral, orientación, plans de formación, selección de personal, etc. Facilitan a inscrición na súa base de datos aos demandantes de emprego. 

Prensa - Ata fai uns anos, unha das canles principais para a procura de emprego foi a prensa escrita. Esta vía diminiu moito, principalmente pola crise económica (que reduciu moito as ofertas de emprego) e por outra banda, polo auxe dos medios dixitais.
Actualmente, a prensa dixital inclúe seccións específicas de anuncios de emprego, aínda que en moito menor medida.

Webs de empresas - Moitas empresas, sobre todo as máis importantes, dispoñen nas súas páxinas web dun apartado específico de emprego, onde normalmente publican ofertas ou vacantes que teñen nun momento dado. Os candidatos poden inscribirse e incluir o seu perfil, ou subir o seu cv, tanto para as ofertas existentes como para formar parte da base de datos para futuros procesos de selección.

Outros servizos de emprego - Neste apartado podemos incluir os servizos de emprego de institucións públicas, organizacións empresariais, sindicatos, universidades, etc.
O Servizo Público de Emprego de Galicia, ademáis de outros servizos para ofertantes e demandantes de emprego, publica no apartado correspondente da súa web ofertas de emprego que podemos consultar e mesmo inscribirnos nelas.
O SEPE ten na súa páxina web un apartado con ofertas de emprego que podemos consultar.
Do mesmo xeito, estarían as ofertas que publican as asociación de empresarios, as axencias de colocación e outras entidades. Nalgúns casos, publican boletíns periódicos cunha recopilación de ofertas. E outras publican ofertas nas que nos podemos inscribir previo rexistro. Algunhas delas:
Axencia Local de Colocación de Santiago - http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas. Tamén publican un boletín semanal.
Confederación de Empresarios de Galicia - Boletín semanal que publica na súa web.
Cruz Vermella Santiago - Boletín que publican no seu Facebook

Mención aparte merecen as redes sociais. O seu uso para a procura de emprego e a diferenciación co uso persoal merecen un post específico, que deixamos para máis adiante.


luns, 21 de marzo de 2016

Formación do mes de marzo

Ao longo deste mes de marzo estamos a desenvolver os cursos de "Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería" e de "Operacións básicas de pisos en aloxamentos". 

A formación en "Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería" comezou xa o pasado 22 de febreiro, con 100 horas de formación teórico-práctica e 40 horas de prácticas non laborais.

Neste curso están a participar 13 alumnos e seu obxectivo é que aprendan a executar operacións auxiliares para a implantación e mantemento de xardíns, parques e zonas verdes, así como para a produción e mantemento de plantas en viveiros e centros de xardinería, seguindo instrucións de superiores ou plan de traballo, cumprindo coas medidas de prevención de riscos laborais, calidade e protección do medio ambiente. 
Para iso combinan a formación teórica en aula e as saídas ao propio medio onde desenvolven de xeito práctico estas actividades. 


 
Ao rematar a formación teórico-práctica, aqueles alumnos que superen este módulo terán a oportunidade de desenvolver os coñecementos adquiridos en empresas de xardinería e viveiros dos concellos participantes no programa ou dos concellos veciños, a través das prácticas profesionais non laborais.  

O curso de "Operacións básicas de pisos en aloxamentos", de 90 horas de formación teórica e 60 horas de prácticas non laborais. Comezou o 3 de marzo. Nel participan 7 alumnas, que están a realizar a formación teórica no Centro de Formación e a formación práctica en hoteis da zona, onde están a desenvolver os coñecementos adquiridos na aula. 
O obxectivo do curso é que as alumnas poidan realizar a limpeza e posta a punto de habitacións, zonas nobres e áreas comúns en distintos tipos de aloxamentos, conseguindo a calidade e aplicando as normas de seguridade e hixiene establecidas no sector profesional correspondente.

Ao remate da parte teórica, comezarán as prácticas profesionais non laborais en establecementos hoteleiros da contorna, onde realizarán 60 horas de prácticas, o que suporá unha oportunidade de inserción laboral de cara a campaña de verán. 
luns, 29 de febreiro de 2016

Formación 2016

Como vimos facendo ao longo do Programa Integrado, imos comentar a formación que se vai desenvolver nos meses restantes ata o final, no mes de agosto.

Seguiremos unha distribución similar en canto a tipos de cursos: transversaisprofesionais específicos e obradoiros para a procura de emprego.

Obradoiros para a procura de emprego:


O pasado día 4 de febreiro impartimos o obradoiro de "Elaboración de CV. A busca de emprego por Internet". Os participantes practicaron a elaborar o seu propio currículum informatizado, crear unha carta de presentación, envialo a ofertas, darse de alta en portais de emprego, etc.

Na mesma liña, o 26 de febreiro fixemos o de "A entrevista de traballo. Os procesos de selección". Tamén tivo un carácter totalmente práctico, con simulacións de entrevistas, probas de selección, tests psicotécnicos, etc.

Obradoiro "Entrevistas de Traballo"
E para completar estes obradoiros, en marzo faremos o de "Marca persoal. Uso das redes sociais para a procura de emprego", no que veremos cómo utilizar as redes sociais a nivel profesional, e de xeito diferenciado do uso persoal. E, sobre todo, centrándonos nas redes sociais de carácter específicamente profesional (Linkedln, etc.)

Formación transversal:


No mes de abril faremos a 2ª edición do curso de "Comunicación e habilidades sociais. Coaching e técnicas de motivación para a busca de emprego", similar ao impartido no mes de decembro.


Tamén en abril dará comezo o curso de "Competencias clave", no que os participantes prepararán os exames que convoca a Xunta de Galicia para as competencias de Matemáticas, Lingua Galega, Lingua Castelá e Lingua estranxeira (Inglés), co obxectivo de poder acceder a cursos de Certificados de Profesionalidade de Nivel 2, no caso de non ter a ESO rematada.


Xa no mes de xullo, impartirase un curso de "Informática básica", de 25 horas de duración.


Formación específica de carácter profesional:

Nesta segunda fase de formación, están programados 3 cursos específicos de carácter profesional, que incorporan prácticas non laborais en empresas, unha vez rematada a formación teórico práctica. Son os seguintes:

- "Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería", de 100 horas de formación teórico-práctica e 40 horas de prácticas non laborais. Este curso xa deu comezo o pasado 22/02/16.

- "Operacións básicas de pisos en aloxamentos", de 90 horas de formación e 60 horas de prácticas non laborais. Comeza o 3 de marzo.
- "Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais", de 100 horas de formación e 70 horas de prácticas non laborais. Este curso está previsto impartilo ao longo do mes de maio.

Como complemento a esta formación específica, tamén se vai impartir o curso de "Manexo de plataforma elevadora", que homologará aos alumnos que os superen no manexo deste tipo e maquinaria dacordo a norma UNE 58923:2014.


luns, 1 de febreiro de 2016

Os Certificados de Profesionalidade

Nesta entrada tentaremos explicar de xeito claro qué son os Certificados de Profesionalidade, requisitos para acceder a eles, niveis, etc.

Qué son?

Os Certificados de Profesionalidade son un "instrumento de acreditación oficial para as cualificacións profesionais". Qué quere dicir isto? significa que acredita a un traballador/a nunha cualificación profesional do Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais. Este catálogo "ordena as cualificacións profesionais susceptibles de recoñecemento e acreditación, identificadas no sistema produtivo en función das competencias apropiadas para el exercicio profesional. Comprende as cualificacións profesionais máis significativas do sistema produtivo español, organizadas en familias profesionais e niveis.". 

É dicir: o certificado de profesionalidade homologa a un traballador na realización das tarefas propias dunha profesión e cun nivel de especialización determinado.
Está dividido en 26 Familias Profesionais, que recollen as actividades profesionais máis representativas do sistema produtivo español, según criterios de afinidade coaocupacións e postos de traballo detectados. Actualmente existen 664 cualificacións profesionais publicadas.
Dentro das Familias Profesionais hai 5 niveis de cualificación "dacordo ao grao de coñecemento, iniciativa, autonomía e responsabilidade preciso para realizar dita actividade laboral". Os niveis 1, 2 e 3 son os habituais, quedando os niveis 4 e 5 para actividades complexas, que esixen un alto grao de autonomía e responsabilidade, así como capacidade de dirección e xestión, organización e innovación.

Requisitos para acceder aos Certificados de Profesionalidade

Para poder cursar un certificado de profesionalidade hai que cumprir os requisitos de formación mínima necesaria, en función do nivel do certificado ao que se quere acceder, excepto no caso dos de Nivel 1, que non requiren ningunha titulación mínima.
Ditos requisitos serían os seguintes:
    Para nivel 1    Non hai requisitos

 • Para nivel 2    ESO ou titulacións equivalentes
 • Para nivel 3    Bacharelato o titulacións equivalentes
Podedes consultalos de xeito máis detallado no seguinte enlace.
Se non se cumplen os requisitos, existe a opción de acceder a través das probas de "Competencias clave", que convoca a Xunta de Galicia.

Convócanse normalmente unha vez ao ano, tanto para Nivel 2 como para Nivel 3. Constan de probas de avaliación nas materias de Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas. Tamén hai a de Lingua Estranxeira, para aquelas persoas interesadas en cursar un certificado que teña o módulo correspondente.

Estrutura dos Certificados de Profesionalidade

Un Certificado de Profesionalidade divídese en Unidades de Competencia, que desenvolven os seus contidos en Módulos Formativos. Cada Módulo Formativo, dívídese á súa vez en Unidades Formativas. Cada Unidade Formativa ten unha duración e uns contidos determinados. O conxunto de contidos das Unidades Formativas que compoñen un Módulo, forman os contidos do Módulo Formativo. E a suma do número de horas de duración das Unidades Formativas dun Módulo, será a duración total do Módulo.

                           
Unha característica fundamental dos Certificados de Profesionalidade é que pode acadarse a súa acreditación a través de diferentes vías e en diferentes momentos. Qué quere dicir isto? Pois por exemplo: nun certificado composto de 2 módulos, como no esquema anterior, pódese obter a acreditación do Módulo Formativo 1 (Unidade de Competencia 1) realizando o curso correspondente no ano 2016 nunha entidade homologada.
E realizar o Módulo Formativo 2 (Unidade de Competencia 2) un ano despois e noutra entidade homologada diferente.
Unha vez completemos os módulos que compoñen o Certificado, poderemos solicitar á Administración correspondente que nos expida o título oficial.

Outras vías para obter os Certificados de Profesionalidade: a Acreditación das Competencias Profesionais

Ademáis de poder obter unha homologación nun Certificado de Profesionalidade, a través da realización do curso ou cursos correspondentes, tamén existe outra vía, que é a de a "acreditación das competencias profesionais".
Esta vía xa a explicamos nunha entrada do blog do pasado 12/01/16 , que podedes revisar.venres, 29 de xaneiro de 2016

Curso de Inglés Intermedio-Atención ao público


Hoxe rematamos o curso de Inglés Intermedio que comezara o pasado mércores 20 de xaneiro e que durou 40 horas. Neste curso, fíxose especial fincapé no módulo de Atención ao público, moi importante para todos aqueles participantes que se adican profesionalmente ao sector servizos.Esta foi a primeira das accións formativas deste ano 2016, mais en breve publicaremos o resto da programación do período que vai ata a finalización do programa (agosto 2016), no que se combinará a formación específica para o emprego e a formación transversal, así como outra tipo de actividades.

mércores, 27 de xaneiro de 2016

Busca activa de emprego: As empresas de traballo temporal (ETTs)

No noso proceso de busca de emprego, unha das vías que podemos utilizar son as Empresas de Traballo Temporal (ETT). Unha ETT é unha empresa que selecciona e contrata persoal para poñelo a disposición de empresas clientes que precisan cubrir postos de carácter temporal de forma case inmediata. O candidato é seleccionado, contratado e dado de alta a cargo da ETT. O salario do traballador réxese polo convenio da empresa usuaria na que se presta o servizo, garantindo deste xeito que o traballador da ETT perciba o mesmo soldo que o empregado da empresa usuaria.
 • Aproveita a oportunidade que che ofrece a ETT para mellorar a experiencia laboral e trata de utilizar esta canle durante o tempo máis breve posible.
 • Pode ser unha solución para seguir buscando o camiño para conseguir o traballo desexado.
Consulta a lista dalgunhas ETTs e inscríbete a través das súas webs ou ben achégate en persoa a entregar o teu CV:

ADECCOwww.adecco.es
García Prieto, 58, baixo – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ofertas:  http://goo.gl/bia7bR

FLEXIPLAN:  http://www.eulen.com/
Galeras, 13, 1º Oficina 6 - SANTIAGO DE COMPOSTELA

MANPOWER:  www.manpower.es
Avda. de Vilagarcía, 19 Baixo - SANTIAGO DE COMPOSTELA

NORTEMPO: www.gruponortempo.com
Restollal, 37, baixo - SANTIAGO DE COMPOSTELA

RANDSTAD: www.randstad.com
Xeneral Pardiñas, 5 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ofertas: https://goo.gl/CZhuNl

PROFFESSIONAL STAFF (Grupo Manpower)
Xeneral Pardiñas, 22-24, Entlo.D - SANTIAGO DE COMPOSTELA


xoves, 14 de xaneiro de 2016

Axudas do Programa para a Promoción do Emprego Autonómo 2015-2016

Cal é o obxectivo desta axuda? 

Promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais viables que faciliten a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia

Quen pode solicitala? 

1.- As persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, e que desenvolvan a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia, sempre que cumprindo as condicións establecidas para cada tipo de axuda, reúnan os seguintes requisitos:
 • Se dean de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional entre o 1 de outubro de 2015 e o 30 de setembro de 2016, ambos inclusive como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.
 • Non estean inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (*).
 • Non percibisen subvencións ao abeiro dos distintos programas de promoción do emprego autónomo nos tres anos anteriores á data do inicio da nova actividade.
 • Non desenvolvesen como persoas  traballadoras autónomas a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos seis meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estivesen de alta como persoas traballadoras autónomas en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores.
2.- As persoas traballadoras autónomas  ou por conta propia poderán ser beneficiarios/as das axudas deste programa, cando formen parte de comunidades de bens ou sociedades civís de nova creación,  sempre que as soliciten a título persoal. Neste caso, a comunidade de bens ou sociedade civil deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude de subvención.

 Quedan excluídos deste programa, os socios de sociedades mercantís, cooperativas e sociedades  laborais e os autónomos colaboradores.

Cal é a contía das axudas? 
 • Subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil.
Co obxecto de axudar as persoas mozas desempregadas ao inicio e mantemento do emprego como persoa traballadora autónoma e deste xeito facilitarlles ingresos durante o inicio da súa actividade laboral, poderá concedérselles unha subvención de 1.200 euros ás persoas menores de 30 anos na data da solicitude da axuda que soliciten a alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade profesional, desde o 1 de outubro de 2015 ata o 30 de setembro de 2016. 
 • Subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.
1. Poderáselle conceder á persoa desempregada, co obxecto de facilitarlle ingresos durante o inicio da actividade e posta en marcha da iniciativa empresarial ou profesional, unha subvención polo seu establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia, sempre que acredite o requisito de realizar un investimento en inmobilizado material ou intanxible necesario para o desenvolvemento da actividade por unha contía non inferior a 3.000 euros sen incluír o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e se realice no período comprendido entre os tres meses anteriores ao inicio de actividade e os seis meses posteriores ao dito inicio, coa data límite, en todo caso, do 20 de decembro de 2016. No caso da persoa física que estea incluída no réxime especial de recargo de equivalencia, regulado nos artigos 148 e seguintes da Lei do IVE (Lei 37/1992, do 28 de decembro), o IVE non é susceptible de recuperación, polo que se deberá ter en conta para o cumprimento do requisito de investimento mínimo.

No caso de comunidades de bens e sociedades civís, para a acreditación do requisito do investimento mínimo de 3.000 euros realizado por cada persoa comuneira ou socia solicitante da subvención terase en conta a súa porcentaxe de participación na comunidade de bens ou sociedade civil.
 2. As contías desta subvención serán as seguintes:

- 5.000 euros persoas persoas desempregadas en xeral.

- 8.000 euros home desempregado con discapacidade ou pertencente a colectivos en risco ou situación de exclusión social.

- 10.000 euros muller desempregada con discapacidade ou pertencente a colectivos en risco ou situación de exclusión social.

No suposto de que as características da persoa desempregada dean lugar á súa inclusión en máis dun colectivo, só será posible aplicar a contía da subvención respecto dun deles, correspondendo a opción á persoa solicitante. En caso de non exercer esta opción, se entenderá solicitada polo colectivo coa contía superior que quede acreditada na documentación achegada coa solicitude, e no caso de que da documentación achegada inicialmente xunto coa solicitude non quede acreditada a pertenza a ningún colectivo se entenderá que se solicita polo colectivo A deste punto. 

FIN PRAZO DE SOLICITUDE: 29 de febreiro 2016 

Bases e convocatoria: Orde do 28 de decembro de 2015 (DOG 247, 29/12/2015): http://goo.gl/mNYct6

Descargar Anexos e presentar solicitude: https://goo.gl/Y9Dbdw

(*) Se estás inscrito no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, existe un programa específico de axudas para a posta en marcha de inciativas empresariais, que podes consultar no seguinte enlace: http://goo.gl/WwG8At

martes, 12 de xaneiro de 2016

Acreditación da experiencia profesional

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, abre o prazo de presentación de solicitudes para participar no proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral e/ou a aprendizaxe non formal, dende onte, 11 de xaneiro, e ata o día 5 de febreiro. 

Cal e a finalidade?
A finalidade consiste en recoñecer e avaliar as competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación, mediante procedementos que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, así como acreditar as compentencias profesionais adquiridas polas persoas traballadoras e contribuír así á capitalización dos seus saberes e ao fomento da súa aprendizaxe ao longo da vida.
A acreditación de unidades de competencia farase sobre as unidades de competencia dos títulos de formación profesional vixentes.

Cales son os requisitos?
 • Posuír a nacionalidade española, dispor do certificado de rexistro de cidadanía comunitaria ou da tarxeta de familiar de cidadán da U. E., ou ser titular dunha autorización de residencia ou de residencia e traballo en España.
 • Ter 18 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición, para unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel I, e ter 20 anos para as unidades de competencia de nivel II e III.
 • Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar:
  - Experiencia laboral: xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, nos últimos 10 anos, para unidades de competencia de nivel II e III. Para unidades de competencia de nivel I, xustificarán polo menos 2 anos cun mínimo de 1.200 horas traballadas en total.
  - Formación: xustificar polo menos 200 horas para unidades de competencia de nivel I, ou 300 horas para as unidades de competencia dos niveis II e III, nos últimos 10 anos. Nos casos nos que os módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretenda acreditar prevexan unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas neste módulos.
 • As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nin cursando simultaneamente un curso de formación profesional inicial (ordinaria ou modular), nin para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición. Tampouco poderán estar en posesión dun título de formación profesional ou dun certificado de profesionalidade que conteña a/as unidade/s de competencia que solicita. Tampouco estar inscritas noutro procedemento de recoñecemento de experiencia profesional, ou probas libres para a obtención do título de FP.
 • As persoas maiores de 25 anos que cumpran os requisitos de experiencia laboral ou formativa e non poidan xustificalos mediante os documentos sinalados, poderán solicitar a súa inscrición provisional no procedemento, sempre e cando presentaran a xustificación mediante algunha proba admitida en dereito, da súa experiencia laboral ou das aprendizaxes non formais de formación.
Cales son as familias profesionais obxecto de convocatoria?
- Administración e xestión
- Agraria
- Edificación e obra civil
- Electricidade e electrónica
- Fabricación mecánica
- Hostalería e turismo
- Imaxe persoal
- Industrias alimentarias
- Informática e comunicacións
- Instalación e mantemento
- Madeira, moble e cortiza
- Química
- Sanidade
- Servizos socioculturais e á comunidade
- Transporte e mantemente de vehículos


Se tes algunha dúbida chámanos para concertar unha titoría e asesorarémoste en todo o proceso de acreditación!!!

Mais info: http://www.edu.xunta.es/fp/convocatoria-2016-acreditacion