venres, 29 de xaneiro de 2016

Curso de Inglés Intermedio-Atención ao público


Hoxe rematamos o curso de Inglés Intermedio que comezara o pasado mércores 20 de xaneiro e que durou 40 horas. Neste curso, fíxose especial fincapé no módulo de Atención ao público, moi importante para todos aqueles participantes que se adican profesionalmente ao sector servizos.Esta foi a primeira das accións formativas deste ano 2016, mais en breve publicaremos o resto da programación do período que vai ata a finalización do programa (agosto 2016), no que se combinará a formación específica para o emprego e a formación transversal, así como outra tipo de actividades.

mércores, 27 de xaneiro de 2016

Busca activa de emprego: As empresas de traballo temporal (ETTs)

No noso proceso de busca de emprego, unha das vías que podemos utilizar son as Empresas de Traballo Temporal (ETT). Unha ETT é unha empresa que selecciona e contrata persoal para poñelo a disposición de empresas clientes que precisan cubrir postos de carácter temporal de forma case inmediata. O candidato é seleccionado, contratado e dado de alta a cargo da ETT. O salario do traballador réxese polo convenio da empresa usuaria na que se presta o servizo, garantindo deste xeito que o traballador da ETT perciba o mesmo soldo que o empregado da empresa usuaria.
 • Aproveita a oportunidade que che ofrece a ETT para mellorar a experiencia laboral e trata de utilizar esta canle durante o tempo máis breve posible.
 • Pode ser unha solución para seguir buscando o camiño para conseguir o traballo desexado.
Consulta a lista dalgunhas ETTs e inscríbete a través das súas webs ou ben achégate en persoa a entregar o teu CV:

ADECCOwww.adecco.es
García Prieto, 58, baixo – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ofertas:  http://goo.gl/bia7bR

FLEXIPLAN:  http://www.eulen.com/
Galeras, 13, 1º Oficina 6 - SANTIAGO DE COMPOSTELA

MANPOWER:  www.manpower.es
Avda. de Vilagarcía, 19 Baixo - SANTIAGO DE COMPOSTELA

NORTEMPO: www.gruponortempo.com
Restollal, 37, baixo - SANTIAGO DE COMPOSTELA

RANDSTAD: www.randstad.com
Xeneral Pardiñas, 5 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ofertas: https://goo.gl/CZhuNl

PROFFESSIONAL STAFF (Grupo Manpower)
Xeneral Pardiñas, 22-24, Entlo.D - SANTIAGO DE COMPOSTELA


xoves, 14 de xaneiro de 2016

Axudas do Programa para a Promoción do Emprego Autonómo 2015-2016

Cal é o obxectivo desta axuda? 

Promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais viables que faciliten a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia

Quen pode solicitala? 

1.- As persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, e que desenvolvan a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia, sempre que cumprindo as condicións establecidas para cada tipo de axuda, reúnan os seguintes requisitos:
 • Se dean de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional entre o 1 de outubro de 2015 e o 30 de setembro de 2016, ambos inclusive como titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.
 • Non estean inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (*).
 • Non percibisen subvencións ao abeiro dos distintos programas de promoción do emprego autónomo nos tres anos anteriores á data do inicio da nova actividade.
 • Non desenvolvesen como persoas  traballadoras autónomas a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos seis meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estivesen de alta como persoas traballadoras autónomas en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores.
2.- As persoas traballadoras autónomas  ou por conta propia poderán ser beneficiarios/as das axudas deste programa, cando formen parte de comunidades de bens ou sociedades civís de nova creación,  sempre que as soliciten a título persoal. Neste caso, a comunidade de bens ou sociedade civil deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude de subvención.

 Quedan excluídos deste programa, os socios de sociedades mercantís, cooperativas e sociedades  laborais e os autónomos colaboradores.

Cal é a contía das axudas? 
 • Subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil.
Co obxecto de axudar as persoas mozas desempregadas ao inicio e mantemento do emprego como persoa traballadora autónoma e deste xeito facilitarlles ingresos durante o inicio da súa actividade laboral, poderá concedérselles unha subvención de 1.200 euros ás persoas menores de 30 anos na data da solicitude da axuda que soliciten a alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade profesional, desde o 1 de outubro de 2015 ata o 30 de setembro de 2016. 
 • Subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia.
1. Poderáselle conceder á persoa desempregada, co obxecto de facilitarlle ingresos durante o inicio da actividade e posta en marcha da iniciativa empresarial ou profesional, unha subvención polo seu establecemento como persoa traballadora autónoma ou por conta propia, sempre que acredite o requisito de realizar un investimento en inmobilizado material ou intanxible necesario para o desenvolvemento da actividade por unha contía non inferior a 3.000 euros sen incluír o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e se realice no período comprendido entre os tres meses anteriores ao inicio de actividade e os seis meses posteriores ao dito inicio, coa data límite, en todo caso, do 20 de decembro de 2016. No caso da persoa física que estea incluída no réxime especial de recargo de equivalencia, regulado nos artigos 148 e seguintes da Lei do IVE (Lei 37/1992, do 28 de decembro), o IVE non é susceptible de recuperación, polo que se deberá ter en conta para o cumprimento do requisito de investimento mínimo.

No caso de comunidades de bens e sociedades civís, para a acreditación do requisito do investimento mínimo de 3.000 euros realizado por cada persoa comuneira ou socia solicitante da subvención terase en conta a súa porcentaxe de participación na comunidade de bens ou sociedade civil.
 2. As contías desta subvención serán as seguintes:

- 5.000 euros persoas persoas desempregadas en xeral.

- 8.000 euros home desempregado con discapacidade ou pertencente a colectivos en risco ou situación de exclusión social.

- 10.000 euros muller desempregada con discapacidade ou pertencente a colectivos en risco ou situación de exclusión social.

No suposto de que as características da persoa desempregada dean lugar á súa inclusión en máis dun colectivo, só será posible aplicar a contía da subvención respecto dun deles, correspondendo a opción á persoa solicitante. En caso de non exercer esta opción, se entenderá solicitada polo colectivo coa contía superior que quede acreditada na documentación achegada coa solicitude, e no caso de que da documentación achegada inicialmente xunto coa solicitude non quede acreditada a pertenza a ningún colectivo se entenderá que se solicita polo colectivo A deste punto. 

FIN PRAZO DE SOLICITUDE: 29 de febreiro 2016 

Bases e convocatoria: Orde do 28 de decembro de 2015 (DOG 247, 29/12/2015): http://goo.gl/mNYct6

Descargar Anexos e presentar solicitude: https://goo.gl/Y9Dbdw

(*) Se estás inscrito no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, existe un programa específico de axudas para a posta en marcha de inciativas empresariais, que podes consultar no seguinte enlace: http://goo.gl/WwG8At

martes, 12 de xaneiro de 2016

Acreditación da experiencia profesional

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, abre o prazo de presentación de solicitudes para participar no proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral e/ou a aprendizaxe non formal, dende onte, 11 de xaneiro, e ata o día 5 de febreiro. 

Cal e a finalidade?
A finalidade consiste en recoñecer e avaliar as competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación, mediante procedementos que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, así como acreditar as compentencias profesionais adquiridas polas persoas traballadoras e contribuír así á capitalización dos seus saberes e ao fomento da súa aprendizaxe ao longo da vida.
A acreditación de unidades de competencia farase sobre as unidades de competencia dos títulos de formación profesional vixentes.

Cales son os requisitos?
 • Posuír a nacionalidade española, dispor do certificado de rexistro de cidadanía comunitaria ou da tarxeta de familiar de cidadán da U. E., ou ser titular dunha autorización de residencia ou de residencia e traballo en España.
 • Ter 18 anos cumpridos no momento de realizar a inscrición, para unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel I, e ter 20 anos para as unidades de competencia de nivel II e III.
 • Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar:
  - Experiencia laboral: xustificar polo menos 3 anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, nos últimos 10 anos, para unidades de competencia de nivel II e III. Para unidades de competencia de nivel I, xustificarán polo menos 2 anos cun mínimo de 1.200 horas traballadas en total.
  - Formación: xustificar polo menos 200 horas para unidades de competencia de nivel I, ou 300 horas para as unidades de competencia dos niveis II e III, nos últimos 10 anos. Nos casos nos que os módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretenda acreditar prevexan unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas neste módulos.
 • As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nin cursando simultaneamente un curso de formación profesional inicial (ordinaria ou modular), nin para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición. Tampouco poderán estar en posesión dun título de formación profesional ou dun certificado de profesionalidade que conteña a/as unidade/s de competencia que solicita. Tampouco estar inscritas noutro procedemento de recoñecemento de experiencia profesional, ou probas libres para a obtención do título de FP.
 • As persoas maiores de 25 anos que cumpran os requisitos de experiencia laboral ou formativa e non poidan xustificalos mediante os documentos sinalados, poderán solicitar a súa inscrición provisional no procedemento, sempre e cando presentaran a xustificación mediante algunha proba admitida en dereito, da súa experiencia laboral ou das aprendizaxes non formais de formación.
Cales son as familias profesionais obxecto de convocatoria?
- Administración e xestión
- Agraria
- Edificación e obra civil
- Electricidade e electrónica
- Fabricación mecánica
- Hostalería e turismo
- Imaxe persoal
- Industrias alimentarias
- Informática e comunicacións
- Instalación e mantemento
- Madeira, moble e cortiza
- Química
- Sanidade
- Servizos socioculturais e á comunidade
- Transporte e mantemente de vehículos


Se tes algunha dúbida chámanos para concertar unha titoría e asesorarémoste en todo o proceso de acreditación!!!

Mais info: http://www.edu.xunta.es/fp/convocatoria-2016-acreditacion